Politică de confidenţialitate

Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de MEDICAL STEF S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social în Bucuresti, Sos. Colentina nr. 4, bl.3, Sc.D, Ap.173, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2363/2007, cod unic de înregistrare 20999262 (denumită în continuare ”Medical Stef”).

Acordăm o importanță deosebită securității şi confidenţialităţii informațiilor dumneavoastră, protecția datelor reprezintând o prioritate pentru noi. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea datelor Dvs. se realizează în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date, precum și a legislației naționale aplicabile.

Colectarea și utilizarea datelor Pacienţilor

Acordarea asistentei medicale stomatologice presupune prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie informaţiile prezentate în continuare, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

Prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: datelor de identificare (nume, prenume, data nasterii, numar telefon, adresa email, varsta, sex, adresa, CNP, semnătură), date privind starea de sănătate (informaţii privind starea generală de sănătate, aşa cum acestea sunt solicitate prin completarea Foii de Observaţii Stomatologice, radiografii dentare, tratamente stomatologice efectuate, aşa cum acestea sunt înscrise în Fişa de tratament şi detaliate în Formularul de exprimare a acordului pacientului informat pentru efectuarea actului medical) şi datele necesare facturării serviciilor medicale.

Datele privind starea de sănătate, furnizate de Dvs. pe proprie răspundere sau generate ca urmare a efectuării actului medical în cabinetele Medical Stef, sunt strict confidenţiale. Aceste date vor fi colectate şi folosite exclusiv în scopul acordării asistenţei medicale stomatologice, stabilirii celui mai bun tratament şi efectuării actului medical. Vă asumaţi pe deplin responsabilitatea pentru consecinţele asupra tratamentului stomatologic, incidentelor sau complicaţiilor care pot să apară ca urmare a unei erori sau omisiuni atunci când ne furnizaţi datele Dvs. privind starea generală de sănătate.

Suplimentar, utilizăm datele Dvs. pentru a vă contacta (spre ex. pentru confirmarea programărilor, telefonic sau prin SMS) şi, dacă avem consimțământul Dvs. în acest sens, pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul serviciilor medicale stomatologice, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, campaniile şi evenimentele Medical Stef.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal:

la solicitarea Dvs., pentru efectuarea actului medical (Art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), Art. 9 alin. (2) lit. h) din GDPR)
pentru îndeplinirea obligaţiilor legle de întocmire, pentru fiecare pacient, a documentelor de evidenţă primară – fişă, registru de consultaţii, document în format electronic – cu antecedentele medicale şi dentare, constatările clinice, diagnosticul şi tratamentul şi de a informa periodic pacientul asupra derulării tratamentului conform art. 28 şi 29 din Codul Deontologic al Medicului Dentist sau atunci când vă solicităm completarea Foi de Observatii Stomatologice întocmită in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma sanatatii si a Ordinului nr.1411/2016 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea Ordinului nr.482/2007 pentru aprobarea Normelor referitoare la raspunderea civila a personalului medical si a furnizorilor de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor financiar-contabile (Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR).
în scopul intereselor legitime ale Medical Stef, atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă (Art. 9 alin. (2) lit. f) din GDPR).

În cazul prelucrărilor de date efectuate în scopul furnizării asistenţei medicale stomatologice, îndeplinirea obligaţiilor legale sau pentru interesul legitim al Medical Sfef, furnizarea datelor este obligatorie. Refuzul Dvs. de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea oferirii serviciilor medicale stomatologice. Atunci când prelucrarea se bazază pe consimtământul Dvs., oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal este în totalitate voluntară, spre ex. pentru comunicări de marketing. Există însă cazuri în care Medical Stef nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal.

Vom păstra datele Dvs. medicale pe o perioadă de 5 ani de la ulimul act medical, potrivit obligaţiilor noastre legale. Ulterior aceste vor fi arhivate în arhiva Medical STEF in conditii de maxima siguranta. O copie a documentului de de evidenţă primară poate fi înmânată la cerere pacientului, reprezentanţilor legali sau instanţelor de judecată.

Accesul în Cabinetele Medical Stef

Pentru raţiuni de pază şi protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a echipamentelor din Cabinetele Medical Stef, pentru constatarea încălcării normelor de conduită aplicabile în incinta spațiilor de desfășurare a activității și prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor, am instalat în Cabinetele Medical Stef sisteme de supraveghere video. Camerele de supraveghere sunt montate în locuri vizibile şi sunt semnalizate în mod corespunzator cu pictograme.

Prelucrarea datelor colectate are la bază interesele legitime ale Medical Stef, conform Art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemelor de supraveghere video nu depăşeste în nicio circumstanţă 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (precum investigarea săvârșirii unor infracțiuni, situație în care imaginile vor fi stocate pe întreaga durată de derulare a investigațiilor și aplicării măsurilor de către organele competente). La expirarea termenului de stocare, înregistrările se şterg automat.

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Candidați

În cazul în care doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vom reține datele Dvs. de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.) precum și informațiile prezentate în CV (date privind educația și experienţa Dvs. profesională). Vom procesa aceste date exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci când identificăm eventuale posibilităţi de colaborare, evaluarea calificării solicitanților, organizarea interviurilor, verificarea cunoștințelor necesare ocupării anumitor posturi şi stabilirea condițiilor ofertei de angajare.

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal la solicitarea Dvs., pentru efectuarea oricăror demersuri în vederea încheierii unui contract de muncă sau de colaborare (potrivit Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR) sau în scopul intereselor legitime, pentru recrutarea personalului (potrivit Art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR).

Vom păstra CV-urile pe o perioadă de 1 an, aa expirarea acestei perioade, datele urmând a fi șterse sau distruse, în funcţie de suportul de stocare al acestora.

Colectarea şi utilizarea datelor Vizitatorilor Site-ului

Puteți utiliza site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să ne contactați din orice motiv, va trebui să ne furnizați urmatoarele date în secţiunea “Contact” a Site-ului: numele, adresa de e-mail si numar de telefon (opţional). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către Medical Stef, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării Dvs.

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe Site-ul nostru, fără a asocia însă folosirea cookie-urilor cu informațiile de identificare personală. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor vă rugăm să parcurgeţi Politica de utilizare a cookie-urilor [hyperlink], parte integrantă a prezentei Politici de confidenţialitate.

Ocazional, site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri sau resurse nu se află sub controlul Medical Stef și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că Medical Stef nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor.

Prevederi generale

Folosirea mijloacelor automate de prelucrare

În cursul activităților noastre nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Art. 22 din GDPR. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Divulgarea datelor

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Mai mult, avem o obligaţie staturata de păstrare a secretului profesional. Este însă posibil să dezvăluim anumite date cu caracter personal (a) colaboratorilor noştri (medici stomatologi şi prestatori de servicii de asistenta medicala stomatologica, consultanții legali și financiari) cu care am încheiat în prealabul acorduri contractuale potrivit cerinţelor legislației UE și naționale, (b) în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina Medical Stef în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice sau (c) în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor Medical Stef.

Transferul datelor

Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. În cazul unui transfer viitor, ne vom asigura că oferim o protecție adecvată transferului datelor Dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea unor acorduri în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Securitate

Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Drepturile persoanelor vizate

Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor Dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile Dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul.

Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite Medical Stef să verifice acuratețea datelor Dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca Medical Stef să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, Medical Stef trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.

Rectificare/Ștergere. Puteți solicita corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri: în cazul în care datele Dvs. personale nu mai sunt necesare scopului prelucrării, dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor, în cazul prelucrărilor bazate pe consimțământ, în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, dacă datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale aplicabile Medical Stef sau dacă datele dvs. au fost prelucrate ilegal.

Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor Dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor Dvs. unor terți.

Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Vă puteți oricând exercita drepturile sus-menţionate, în mod liber, sau ne puteţi adresa orice întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm datele personale prin cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității Dvs.:

  • prin completarea Formularului tipizat disponibil în oricare dintre Cabinetele Medical Stef;
  • prin completarea Formularului de contact din sectiunea „Contact” a Site-ului Medical Stef, la adresa https://www.mediculstomatolog.ro/contact/ ;
  • prin transmiterea unei solicitari prin e-mail la adresa office@mediculstomatolog.ro.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Cererile sau reclamatiile în care persoana vizată nu poate fi identificată prin mijloace rezonabile, nu vor fi soluționate. În cazul în care există îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea de exercitare a drepturilor sau reclamația, MEDICAL STEF poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea Dvs. sau a mandatului, în cazul exercitării drepturilor prin mandatar.

Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.

Actualizări

Conţinutul acestui document este proprietatea MEDICAL STEF S.R.L. si ne rezervam dreptul de a face orice completări sau modificări pe care le considerăm necesare. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării pe Site.

Ultima actualizare a fost realizată la data de 01.10.2018